l

Menu Buttons In HTML Css3Menu.com

Menu Buttons In HTML Css3Menu.com

Menu Buttons In HTML Css3Menu.com

Menu Buttons In HTML Css3Menu.com

Menu Buttons In HTML Css3Menu.com

Menu Buttons In HTML Css3Menu.com

Menu Buttons In HTML Css3Men


 

 

 

 

 

 

 

 

Na osnovu čl.41, 42 i 43 Statuta JKP ‹‹Zenicatrans-prevoz putnika››d.d. Zenica i prijedloga Gradske uprave br: 02-49-15348/17 od 14.09.2017.godine. JKP ‹‹Zenicatrans-prevoz putnika››d.d. Zenica daje:
 
O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju vanredne Skupštine JKP ‹‹Zenicatrans-prevoz putnika›› d.d. Zenica
 
Vanredna Skupština JKP «Zenicatrans - prevoz putnika» d.d. Zenica saziva se za dan, utorak, 03.10.2017.godine.
Vanredna Skupština će se održati u prostorijama JKP «Zenicatrans - prevoz putnika» d.d. Zenica, u ulici Bulevar Kralja Tvrtka I br. 34, sa početkom u 10:00 sati.
 Za sjednicu Vanredne Skupštine Društva predlaže se slijedeći dnevni red:
1) Izbor i imenovanje radnih tijela Skupštine:
- Predsjedavajućeg Skupštine;
- Odbora za glasanje;
- Zapisničar i dva ovjerivača zapisnika.
2) Polugodišnji izvještaj od 01.01.2017. – 31.06.2017. godine
3)Izvještaj o radu v.d. Direktora Društva za period od aprila 2017 do 03.10.2017.godine,
4)Prijedlog Gradske uprave Broj: 02-49-15348/17
5) Razno
Pravo učešća i odlučivanja na vanrednoj Skupštini Društva imaju dioničari upisani u listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine 14 dana prije datuma održavanja vanredne Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.
 Vanrednoj Skupštini Društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasanje, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.
Punomoć za učešće u radu i odlučivanju vanredne Skupštine Društva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika, ovjerene u skladu sa propisima.
Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju vanredne Skupštine, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom (na adresu: JKP «Zenicatrans - prevoz putnika» d.d. Zenica, ul. Bulevar Kralja Tvrtka I broj: 34).
 Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo u pisanoj formi predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka vanredne Skupštine, najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja u dnevnom listu.
 Prijava, uz koju se prilaže fotokopija lične karte ili pasoša, podnosi se na propisanom obrascu koji je dostupan u sjedištu  Društva.
 Po predaji prijave i identifikacijskih dokumenata, a za punomoćnika i ovjerene punomoći, dioničaru ili punomoćniku se izdaje potvrda o prijavi koja je obavezna isprava za učešće u radu i odlučivanju na vanrednoj Skupštini, po predloženom dnevnom redu.
Potvrda sa identifikacijskim ispravama predaje se najkasnije 30 minuta prije početka rada vanredne Skupštine.
Vanredna Skupština Društva odlučuje javnim glasanjem većinom glasova prisutnih dioničara i punomoćnika.           
Dioničar ili punomoćnik koji je podnio urednu prijavu može izvršiti uvid u materijale za vanrednu Skupštinu u sjedištu Društva.
Po predaji prijave i identifikacijskih dokumenata, a za punomoćnika i ovjerene punomoći, dioničaru ili punomoćniku se izdaje potvrda o prijavi koja je obavezna isprava za učešće u radu i odlučivanju na vanrednoj Skupštini, po predloženom Dnevnom redu.
Potvrda sa identifikacijskim ispravama predaje se najkasnije 30 minuta prije početka rada vanredne Skupštine.
Vanredna Skupština društva odlučuje javnim glasanjem većinom glasova prisutnih dioničara i punomoćnika.
Dioničar ili punomoćnik koji je podnio urednu prijavu može izvršiti uvid u materijale za vanrednu Skupštinu u sjedištu Društva!
                                                                                                                UPRAVA DRUŠTVA
                                                                                              JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica