JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica

Oglas-TRI RADNA MJESTA, 09-2019

Na osnovu člana 11. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12 i člana 80. Statuta, JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica i Odluke o potrebi prijema  uradni odnos i objavljivanju javnog oglasa broj 5114-4/19 od 04.09.2019. godine, raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u

JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica

 

I

I Objavljuje se javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radna mjesta:

 1. Referent obračuna plaća i glavni blagajnik – 1 (jedan) izvršilac
 2. Referent poslova finansija – 1 (jedan) izvršilac
 3. Referent pravnih i kadrovskih poslova-1 (jedan) izvršilac

II

 1. Opis poslova radnog mjesta „Referent obračuna plaća i glavni blagajnik“:

vrši obradu prispjele dokumentacije za obračun plate,vrši obračun toplog obroka,vodi evidencije o obustavama od plata  zaposlenika,brine se o blagovremenom obračunu plata, toplog obroka, dnevnice i drugih ličnih primanja,radi obrazac M-4 za zaposlenike,vrši refundaciju naknade bolovanje i slično od drugih institucija,unosi podatke u kompjuter i pri tome kontroliše iste, obavlja i poslove knjigovodstva po nalogu knjigovođe-bilansiste,obavlja blagajničke poslove, prijem gotovog novca,vodi knjige blagajne, blagajnički dnevnik, naloge isplate/uplate, isplate putnih naloga i drugih gotovinskih računa,priprema sve potrebne radnje za polog novca u banku,obavlja i druge poslove u skladu sa sposobnostima, zakonom i općim propisima Društva, a ponalogu neposrednog rukovodioca.

Iznos osnovne plaće je 454KM, a koji iznos predstavlja umnožak najmanjenjeg mjesečnog fonda radnih sati, koeficijenta radnog mjesta i satnice.

 1. Opis poslova radnog mjesta „Referent poslova finansija“:

organizuje i rukovodi poslovima odjeljenja za finansijske poslove i trezor, učestvuje u izradi mjesečnih finansijskih izvještaja,organizuje proces plaćanja obaveza, naplate, utuživanja i potraživanja,vrši plaćanje po osnovu kompenzacija i cesija;analizira uzroke poremećaja u finansijskom poslovanju i predlaže mjere za sanaciju;podnosi zahtjeve za izdavanje garancija po osnovu  tekućeg poslovanja i investicije;prima poštu za odjeljenje, izdaje radne zadatke i daje stručna uputstva za rad;prati zakonske propise iz oblasti finansija,utvrđuje dinamiku trošenja novčanih sredstava sa neposrednim rukovodiocem,vodi evidenciju o prispjelim anuitetima i kreditima za poslovna sredstva,organizuje blagovremenu izradu ispisa o obavezama prema dobavljačima,organizuje usaglašavanje stanja sa kupcima i dobavljačima,odgovoran za blagovremeno dostavljanje IOS-a i ovjeravanje prispjelih IOS-a,i odgovara za urednost, tačnost i blagovremenost obrade podatke, prima izvode svih računa i usklađuje prateću dokumentaciju, i dr.

Iznos osnovne plaće je 520 KM, a koji iznos predstavlja umnožak najmanjenjeg mjesečnog fonda radnih sati, koeficijenta radnog mjesta i satnice.

 1. Opis poslova radnog mjesta „Referent pravnih i kadrovskih poslova“:

Analiziranje i obrada podataka za izradu plana kadrova i obrazovanja; sprovođenje postupka za zasnivanje radnog odnosa i raspoređivanje zaposlenika; obrada prigovora, molbi, žalbi i sl. iz radnog odnosa i definisanje stručnog mišljenja; priprema odluke i ugovore o angažovanju zaposlenika na privremenim i povremenim poslovima, na neodređeno i određeno vrijeme; izrada svih rješenja i potvrda iz radnih odnosa; vrši prijavu i odjavu zaposlenika za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i promjenu podataka po prijavi u toku rada; formira dosije i karton za novoprimljene zaposlenike; evidencija o zaposlenicima i njeno ažuriranje i dr;

Iznos osnovne plaće je 595 KM, a koji iznos predstavlja umnožak najmanjenjeg mjesečnog fonda radnih sati, koeficijenta radnog mjesta i satnice.

III

II Kandidati koji se prijavljuju moraju ispunjavati opće i posebne uslove:

 1. Opći uslovi:
 • Da je državljanin BiH i da ima prebivalište u BiH
 • da je stariji od 18 godina,
 • da ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

 1. Posebni uslovi:

Za radno mjesto pod rednim brojem 01. (referent obračuna plaća i glavni blagajnik):

            1)  SSS, IV stepen-ekonomska škola

            2)  radno iskustvo:  šest mjeseci na istim ili sličnim poslovima,

            3) poznavanje rada na računaru,

Za radno mjesto pod rednim brojem 02. (referent poslova finansija):

            1)  VSS/VŠ,VII/VI stepen stručne spreme – ekonomska struka,

            2)  radno iskustvo: jedna godina na istim ili sličnim poslovima,

            3) poznavanje rada na računaru,

Za radno mjesto pod rednim brojem 03. (referent pravnih i kadrovskih poslova):

            1)  VSS,VII stepen stručne spreme – pravna struka,

            2)  radno iskustvo: jedna godina na istim ili sličnim poslovima,

            3) poznavanje rada na računaru,

IV

III         Kandidati su dužni dostaviti dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji, kako slijedi:

 1. Prijava na oglas sa kraćom biografijom;
 2. Lična karta;
 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
 4. Potvrdu o prebivalištu-CIP-s;
 5. Diploma ili svjedočanstvo o završenom školovanju;
 6. Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu;
 7. Potvrda/uvjerenje o poznavanju rada na računaru (za radna mjesta pod rednim brojem 1.,2. i 3;

Kandidat koji bude izabran dostavit će dokaz o  zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje)  u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru.

V

Javni oglas se objavljuje na web stranici Grada Zenice,i web stranici JKP „Zenicatrans prevoz putnika“ dd Zenica, u dnevnom listu „Dnevni avaz“, dostavlja se i JU Službi za zapošljavanje ZDK koja ga objavljuje na svojoj web stranici, a  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Kandidati koji budi ispunjavali formalno-pravne uslove, bit će pismenim putem obavješteni o vremenu i mjestu održavanja ispita, pet dana prije održavanja ispita.

Bodovanje kandidata izvršit će se na rezultata testiranja.

Kandidati će biti pismenim putem obavješteni o ishodu Oglasa.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica,Bulevar Kralja Tvrtka I broj 34 Zenica,72000 Zenica

Sa naznakom:„NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS-radno mjesto pod tačkom___“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Broj telefona i kontakt osoba za dodatne informacije : 032/889-035