JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica

Na osnovu člana 11. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12 i člana 80. Statuta, JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u ZDK  (Sl.novine ZDK broj 08/19  od 11.06.2019.) i Odluke o prijemu u radni odnos broj 4430-4/19 od 01.08.2019. godine, raspisuje:

OGLAS VOZAČI

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica, Bulevar kralja Tvrtka I 34

I

Objavljuje se javni oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto:

 Vozač autobusa – 40 (četrdeset) izvršilaca, na period od jedne godine sa probnim periodom od dva mjeseca

II

Opis poslova  radnog mjesta „Vozač autobusa“:

Preuzima vozilo za vožnju sa pripadajućom opremom, alatom i priborom;rukuje s vozilom u postupku prijevoza putnika;preuzima dokumentaciju vozila i prevoznu dokumentaciju za izvršenje posla;primjenjuje propise ZOBS-a kao i druge propise kojima se reguliše saobraćaj;organizuje i kompletira dokumentaciju potrebnu za obavljanje prijevoza;popunjava putnu dokumentaciju na način kako je utvrđeno pravilniku o radu voznog osoblja i predaje sa taho-trakom dipečeru;odgovara za vozilo sa pripadajućom opremom, alatom i priborom;odgovara za bezbijednost putnika, ispravnost putne dokumentacije i taho trake;obavlja kondukterske poslove tj. prodaju karata u vozilu;odgovoran je za urednost naplate voznih karata i blagovremenu predaju dnevnog pazara;odgovara za korektan odnos prema službenim licima kontrole, putnika i dr.;snadbijeva vozilo gorivom i vodi računa o normativu potrošnje goriva;održava čistoću radnog prostora (vanjskih i unutrašnjih površina) autobusa kojim upravlja;

obavlja i druge poslove u skladu sa sposobnostima, zakonom i općim propisima Društva, a po  nalogu neposrednog rukovodioca.

Iznos osnovne plaće je 464 KM, a koji iznos predstavlja umnožak najmanjenjeg mjesečnog fonda radnih sati, koeficijenta radnog mjesta i satnice. Navedeni iznos uvećava se po osnovu rada u otežanim uslovima, prekovremenog rada, noćnog rada, rada na dane vikenda i praznika i drugim osnovima za obračun uvećane plaće.

III 

Kandidati koji se prijavljuju moraju ispunjavati opće i posebne uslove:

  1. Opći uslovi:
  • Da je državljanin BiH i da ima prebivalište u BiH
  • da je stariji od 18 godina,
  • da ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

  1. Posebni uslovi:

        1)  KV, III stepen stručne spreme – vozač motornih vozila,

        2)  radno iskustvo: jedna godina na poslovima upravljanja mot. vozilima „D“ kategorije.

IV

 

Kandidati su dužni dostaviti dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji, kako slijedi:

Prijava na oglas sa kraćom biografijom;

  1. Lična karta(ne starija od šest mjeseci);
  2. Potvrdu o prebivalištu-CIP-s(ne starija od šest mjeseci);
  3. Diploma ili svjedočanstvo o završenom školovanju;
  4. Vozačka dozvola – „D“ kategorije;
  5. Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu;

Kandidat koji bude izabran dostavit će dokaz o  zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje)  u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru.

 

V

 Javni oglas se objavljuje na web stranici Grada Zenice,i web stranici JKP „Zenicatrans prevoz putnika“ dd Zenica, u dnevnom listu „Oslobođenje“, dostavlja se i JU Službi za zapošljavanje ZDK koja ga objavljuje na svojoj web stranici, a  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Kandidati koji budi ispunjavali formalno-pravne uslove, bit će pismenim putem obavješteni o vremenu i mjestu održavanja intervjua, pet dana prije održavanja intervjua.

Nakon završenog  intervjua biće testirani praktičnm provjerom znanja kroz probnu vožnju.

Bodovanje kandidata izvršit će se na osnovu intervjua i testne vožnje.

Kandidati će biti pismenim putem obavješteni o ishodu Oglasa.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

 

JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica,Bulevar Kralja Tvrtka I broj 34 Zenica,72000 Zenica

Sa naznakom:„NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“


Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Broj telefona i kontakt osoba za dodatne informacije : 032/889-035