Odluka o poništenju postupka javne nabavke dva polovna minibusa

JKP “ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA” d.d. Z E N I C A

Broj: 2475-4/19
Zenica, 11.04.2019.godine

Na osnovu člana 80. i 81. Statuta Javnog komunalnog preduzeća ¨Zenicatrans-prevoz putnika¨d.d. Zenica broj: 12-1/18 od 22.06.2018.god. i člana 69. stav 2. tačka a) i člana 70. stav 1., 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14), Uprava Društva donosi:

O D L U K U
o poništenju postupka javne nabavke
akumulatora

Član 1.

Poništava se postupak za nabavku akumulatora iz razloga što u određenom krajnjem roku za dostavljanje ponuda nije dostavljena nijedna ponuda, a u skladu sa članom 69. stav 2. tačka
cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

a) Zakona o javnim nabavkama.

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje služba za javne nabavke.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke broj: 1962-4/19-1 od 18.03.2019.godine.

Obavještenje o nabavci broj 1249-1-1-4-3-6/19 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 18.03.2019.godine.

Na Portalu javne nabavke objavljena je i tenderska dokumentacija za nabavku 2 (dva) minibusa za potrebe JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica. Procijenjena vrijednost za predmetnu nabavku iznosila je 40.000,00 KM bez PDV-a.

Za nabavku dva polovna minibusa, u krajnjem roku za dostavljanje ponuda, nije dostavljena niti jedna ponuda. Shodno tome, Ugovorni organ poništava postupak javne nabavke u skladu sa članom 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba
najkasnije u roku od 5 (pet) dana
od dana prijema ove odluke.
Uprava Društva

DOSTAVLJENO:
1 x Uprava
2 x tenderska dokumentacija