JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JKP “ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA” DD ZENICA

JKP “ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA” d.d. ZENICA

                                      NADZORNI ODBOR  

  Broj: 39-2-1/19

Zenica;25.02.2019.

Na osnovu, člana 12. Zakona o javnim preduzećima („Sl. novine F BiH“, broj: 08/05,  81/08, 22/09 i 109/12), člana 64. Statuta JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica i Odluke Nadzornog odbora broj: 39- 2 /19 od 22.02.2019. godine, JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica, raspisuje

 

JAVNI KONKURS  ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

JKP “ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA” DD ZENICA 

I

Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JKP “Zenicatrans- prevoz putnika” d.d. Zenica (jedan izvršilac).

Izbor i imenovanje direktora JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica izvršit će Nadzorni odbor JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica. Sa odabranim kandidatom zaključit će se menadžerski ugovor sa zasnivanjem radnog odnosa na određeno vrijeme na mandat od 4 (četiri) godine.

II

 Opis pozicije:  

predsjedava Upravom;

 • zastupa i predstavlja Društvo;
 • organizuje i rukovodi procesom rada i donosi odluke uz saglasnost minimalno jednog Izvršnog direktora;
 • utvrđuje razvojnu i poslovnu politiku;
 • zaključuje u govore i preduzima druge pravne radnje, zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima i u odnosu prema trećim licima;
 • daje punomoć za zastupanje pred sudovima i drugim organima zaposlenicima Društva;
 • odgovara Nadzornom odboru i osnivaču za zakonitost rada Društva;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i po nalogu organa upravljanja.

 III

Kandidati su dužni ispunjavati sljedeće uvjete:

Opći uslovi:

 1. da je državljanin BIH (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih BiH, ne starije od 3 mjeseca)
 2. da je stariji od 18 godina i mlađi od 70 godina na dan imenovanja (dokaz: kopija CIPS-ove lične karte),
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BIH u periodu od 3 godine prije objavljivanja ove upražnjenje pozicije (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane općinskog organa ili notara, ne starija od tri mjeseca),

4.da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava BIH (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane općinskog organa, ne starija od tri mjeseca),

5.da nije osuđivan za krivična djela i privredne prestupe pet godina od dana pravosnaznosti presude, iskljucujuci vrijeme zatvorske kazne i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, te da da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti člana uprave – direktora (dokaz: odgovarajuća uvjerenja ne starija od 3 mjeseca – uvjerenje o nekažnjavanju,   uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju za privredne prijestupe),

 1. da nisu izabrani zvaničnici nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršenih funkcija u smislu člana 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane općinskog organa, ne starija od tri mjeseca)

7.da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima  (dokaz: potpisana izjava ovjerena  od strane općinskog organa, ne starija od tri mjeseca).

  Posebni uvjeti:

 1. da ima visoku stručnu spremu VII-VSS saobraćajnog, mašinskog, pravnog ili ekonomskog smjera, odnosno visoko obrazovanje I ili II ciklusa Bolonjskog sistema studiranja-koji se vrednuje sa najmanje 240 ETCS bodova (dokaz: ovjerena kopija diplome);
 2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva, od toga najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim radnim mjestima (dokaz: original ili ovjerena kopija uvjerenja o radnom iskustvu);
 3. da ponudi Program razvoja Drušva za period od četiri godine;
 4. poželjno poznavanje engleskog jezika (dokaz: ovjerena kopija uvjerenja, potvrde ili diplome);
 5. poznavanje rada na računaru (dokaz: ovjerena kopija uvjerenja, potvrde ili diplome);
 6. da ima organizacijske sposobnosti i stručna znanja iz djelatnosti preduzeća i upućenost u sadržaj i način rada tijela upravljanja privrednih društava (provjerit će se putem intervjua).

IV

Kandidati su dužni uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon priložiti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata koji su dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta traženih konkursom.

Nadzorni odbor će izvršiti provjeru znanja kandidata koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa. Provjera znanja će se vršiti na sljedeći način: a) Pismeni test iz stručne oblasti, b) Usmeni test i c) Praktična provjera znanja.

Nadzorni odbor, nakon provedene provjere znanja i nakon izvršenog bodovanja, sastavlja listu uspješnih kandidata koji su ostvarili minimalno 70 % uspješnosti na pismenom testu, usmenom testu i praktičnoj provjeri znanja, te će pozvati na završni intervju kandidate sa liste uspješnih kandidata.

Nadzorni odbor će izabrati onog kandidata koji po stručnim znanjima, menadžrskim znanjima i iskustvu najbolje odgovara za izvršenje operativnih i poslovnih potreba JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica.

Podnosioci prijave s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od isteka roka za podnošenje prijave, neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu izbora i imenovanja.

Tekst javnog konkursa objavit će se u javnim glasilima i to u: „Službenim novinama FBiH“, dnevnom listu Dnevni avaz, na web stranici JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica i na web stranici Grada Zenica.

Javni konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučenom poštom na adesu :

JKP “Zenicatrans-prevoz putnika” dd Zenica,  Bulevar Kralja Tvrtka I broj 34, Zenica, s naznakom : „Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica  NE OTVARATI

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Društvo nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Svaki podnosilac prijave će biti pismeno obaviješten o ishodu konkursne procedure.

Javni konkurst za izbog i imenovanje direktora JKP Zenicatrans-prevoz putnika d.d. Zenica