JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica

Oglas-pet radnih mjesta 01-2019 PREUZMITE OVDJE

 

 

JKP “ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA” d.d.

ZENICA                        

_____________________________________________________________

 

Broj:  254- 7 /19

Zenica, 14.01.2019. godine

 

Na osnovu člana 11. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12 i člana 80. Statuta, JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica, raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u

JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica

 

I

Objavljuje se javni oglas za prijem u radni odnos na radna mjesta:

 1. Vozač autobusa – 27 (dvadesetsedam) izvršilaca, RJ Saobraćaj
 2. Referent obračuna plaća i glavni blagajnik – 1 (jedan) izvršilac, Služba za finansijske, računovodstvene, i knjigovodstvene poslove-Odjeljenje računovodstvenih poslova
 3. Referent poslova finansija – 1 (jedan) izvršilac, Služba za finansijske, računovodstvene, i knjigovodstvene poslove-Odjeljenje finansijskih poslova
 4. Skladištar – 1 (jedan) izvršilac, Služba za finansijske, računovodstvene, i knjigovodstvene poslove-Odjeljenje komercijalnih poslova
 5. Kontrolor-2 (dva) izvršioca,Služba linijske kontrole

na period od jedne godine sa probnim periodom od dva mjeseca, radno vrijeme 40 sati sedmično,

II

 1. Opis poslova radnog mjesta „vozač autobusa“:
 • preuzima vozilo za vožnju sa pripadajućom opremom, alatom i priborom;
 • rukuje s vozilom u postupku prijevoza putnika;
 • preuzima dokumentaciju vozila i prevoznu dokumentaciju za izvršenje posla;
 • primjenjuje propise ZOBS-a kao i druge propise kojima se reguliše saobraćaj;
 • organizuje i kompletira dokumentaciju potrebnu za obavljanje prijevoza;
 • popunjava putnu dokumentaciju na način kako je utvrđeno pravilniku o radu voznog osoblja i
 • predaje sa taho-trakom dipečeru;
 • odgovara za vozilo sa pripadajućom opremom, alatom i priborom;
 • odgovara za bezbijednost putnika, ispravnost putne dokumentacije i taho trake;
 • obavlja kondukterske poslove tj. prodaju karata u vozilu;
 • odgovoran je za urednost naplate voznih karata i blagovremenu predaju dnevnog pazara;
 • odgovara za korektan odnos prema službenim licima kontrole, putnika i dr.;
 • snadbijeva vozilo gorivom i vodi računa o normativu potrošnje goriva;
 • održava čistoću radnog prostora (vanjskih i unutrašnjih površina) autobusa kojim upravlja;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa sposobnostima, zakonom i općim propisima Društva, a po

nalogu neposrednog rukovodioca.

 

 1. Opis poslova radnog mjesta „Referent obračuna plaća i glavni blagajnik“:
 • vrši obradu prispjele dokumentacije za obračun plate,
 • vrši obračun toplog obroka,
 • vodi evidencije o obustavama od plata zaposlenika,
 • brine se o blagovremenom obračunu plata, toplog obroka, dnevnice i drugih ličnih primanja,
 • radi obrazac M-4 za zaposlenike,
 • vrši refundaciju naknade bolovanje i slično od drugih institucija,
 • unosi podatke u kompjuter i pri tome kontroliše iste,
 • obavlja i poslove knjigovodstva po nalogu knjigovođe-bilansiste,
 • obavlja blagajničke poslove, prijem gotovog novca,
 • vodi knjige blagajne, blagajnički dnevnik, naloge isplate/uplate, isplate putnih naloga i drugih gotovinskih računa,
 • priprema sve potrebne radnje za polog novca u banku,

–       obavlja i druge poslove u skladu sa sposobnostima, zakonom i općim propisima Društva, a po

nalogu neposrednog rukovodioca.

 

 1. Opis poslova radnog mjesta „Referent poslova finansija“:
 • organizuje i rukovodi poslovima odjeljenja za finansijske poslove i trezor,
 • učestvuje u izradi mjesečnih finansijskih izvještaja,
 • organizuje proces plaćanja obaveza, naplate, utuživanja i potraživanja,
 • vrši plaćanje po osnovu kompenzacija i cesija,
 • analizira uzroke poremećaja u finansijskom poslovanju i predlaže mjere za sanaciju,
 • podnosi zahtjeve za izdavanje garancija po osnovu tekućeg poslovanja i investicije,
 • prima poštu za odjeljenje, izdaje radne zadatke i daje stručna uputstva za rad,
 • prati zakonske propise iz oblasti finansija,
 • utvrđuje dinamiku trošenja novčanih sredstava sa neposrednim rukovodiocem,
 • vodi evidenciju o prispjelim anuitetima i kreditima za poslovna sredstva,
 • organizuje blagovremenu izradu ispisa o obavezama prema dobavljačima,
 • organizuje usaglašavanje stanja sa kupcima i dobavljačima,
 • odgovoran za blagovremeno dostavljanje IOS-a i ovjeravanje prispjelih IOS-a
 • i odgovara za urednost, tačnost i blagovremenost obrade podatke,
 • prima izvode svih računa i usklađuje prateću dokumentaciju,
 • sastavlja dnevne i mjesečne izvještaje o prilivu i odlivu sredstava i dostavlja ih direktoru
 • obrađuje fakture za plaćanje i uvodi ih u knjigu KUF-a,
 • vodi evidenciju plačenih anuiteta po kreditima,
 • popunjava obrazce za devizna sredstva za službena putovanja u inostranstvo,
 • prima mjenice i obračunske čekove od kupaca, evidentira, popunjava, ovjerava i čuva sve hartije od vrijednosti,
 • odgovara za kašnjenje plaćanja pod uslovom da su obezbjeđena sredstva na TRN- računu,
 • na osnovu IOS-a preuzima mjere naplate, kontaktira sa kupcima i dobavljačima pismeno, telefonom i obilaskom istih,
 • usaglašava potraživanja i sporna potraživanja, vrši naplatu potraživanja,

–     priprema dokumentaciju za utuživanje i dostavlja je Pravnoj službi,

–     razvodi naplaćeni i plaćene stavke u knjigu KUF-a i KIF-a,

–     prati propise iz oblasti dužničko – povjerilačkih odnosa,

–     učestvuje u dogovaranju naplate i plaćanja putem kompenzacija i cesija,

–     učestvuje u izradi mjesečnih finansijskih izvještaja,

–     šifrira i kontira izlazne fakture, banku, saldo konta, primljene i izdate mjenice i ostalu

dokumentaciju

 • obavlja i druge poslove u skladu sa sposobnostima, zakonom i općim propisima Društva, a po nalogu rukovodioca službe za zajedničke poslove.

 

 1. Opis poslova radnog mjesta „Skladištar“:
 • obavlja prijem, uskladištenje i izdavanje svih vrsta roba koja se nabavlja,
 • prilikom prijema roba utvrđuje da li ista odgovara količini i kvalitetu,
 • vodi evidenciju ulaza-izlaza robe putem visećih kartica,
 • obavlja poslove evidencije i kontrole javnih nabavki,
 • materijalno odgovara za robu u skladištu,
 • vodi stanje minimalnih zaliha o čemu blagovremeno obavještava neposrednog rukovodioca,
 • vodi svu potrebnu skladišnu dokumentaciju,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa sposobnostima, zakonom i općim propisima Društva, a po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

 1. Opis poslova radnog mjesta „Kontrolor“:

–    vrši kontrolu ispravnosti voznih karata kod putnika izdatih od strane vozača-konduktera

i autobusnih stanica-biletarnica,

–     kontroliše ispravnost vođenja kontrolnog lista, zaključivanje i popunjavanje podataka o

prodatim kartama,

–     kontroliše tačnost održavanja redova vožnje,

–     kontroliše ispravnost putne dokumentacije,

–     kontroliše psihofizičku sposobnost voznog osoblja za rad u saobraćaju,

–    kontroliše higijenu vozila i opreme u vozilu,

–    kontroliše lični izgled i ponašanje posade autobusa,

–    kontroliše stanje putne mreže na pojedinim relacijama,

–   vrši naplatu doplatnih karata za putnike bez vozne karte,

–   podnosi naplatu doplatnih karata za putnike bez vozne karte,

–   podnosi izvještaj rukovodiocu kontrole,

–   obavlja i druge poslove u skladu sa sposobnostima, zakonom i općim propisima

Društva, a po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

   

III

2.Kandidati koji se prijavljuju moraju ispunjavati opće i posebne uslove:

 1. Opći uslovi:
 • Da je državljanin BiH i da ima prebivalište u BiH
 • da je stariji od 18 godina,
 • da ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

 

 1. Posebni uslovi:

Za radno mjesto pod rednim brojem 01.( vozač autobusa):

            1)  KV, III stepen stručne spreme – vozač motornih vozila,

2)  radno iskustvo: šest mjeseci na poslovima upravljanja mot. vozila „D“ kategorije.

Za radno mjesto pod rednim brojem 02. (referent obračuna plaća i glavni blagajnik):

            1)  SSS, IV stepen-ekonomska škola ili gimnazija,

2)  radno iskustvo:  šest mjeseci na istim ili sličnim poslovima,

3) poznavanje rada na računaru,

Za radno mjesto pod rednim brojem 03. (referent poslova finansija):

1)  VSS/VŠ,VII/VI stepen stručne spreme – ekonomska struka,

2)  radno iskustvo: jedna godina na istim ili sličnim poslovima,

3) poznavanje rada na računaru,

Za radno mjesto pod rednim brojem 04. (skladištar):

1)  KV/SSS,IV/ III stepen stručne spreme,

2)  radno iskustvo: šest mjeseci,

            3) poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto pod rednim brojem 05.(kontrolor):

1) VK/SSS, V/VI stepen stručne spreme – saobraćajna, kriminalistička ili pravna struka,

2)  radno iskustvo: jedna godina,

 

IV

Kandidati su dužni dostaviti dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji, kako slijedi:

 1. Prijava na oglas sa kraćom biografijom;
 2. Lična karta;
 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
 4. Potvrdu o prebivalištu-CIP-s;
 5. Diploma ili svjedočanstvo o završenom školovanju;
 6. Vozačka dozvola – „D“ kategorije (za radno mjesto pod rednim brojem 01.);
 7. Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu;
 8. Potvrda/uvjerenje o poznavanju rada na računaru (za radna mjesta pod rednim brojem 02.,03. i 04;

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će naknadno onaj kandidat koji bude izabran,  prije prijema u radni odnos.

Kandidati uz prijavu i potrebna dokumenta, mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu utjecati na izbor kandidata, kao što su npr. preporuka bivšeg poslodavca i dr.

 

V

Javni oglas se objavljuje na web stranici Grada Zenice,i web stranici JKP „Zenicatrans prevoz putnika“ dd Zenica, u dnevnom listu „Dnevni avaz“, a  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

 

Kandidati koji budi ispunjavali formalno-pravne uslove oglasa  bit će testirani putem pismenog testa, a kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 01. biće testirani praktičnm provjerom znanja kroz probnu vožnju.

 

Podnosioci prijave s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 5 (pet) dana od isteka roka za podnošenje prijave, neće biti uzeti u razmatranje.

 

Kandidati će biti pismeno obavješteni o ishodu Oglasa, a priložena dokumentacija neće se vraćati.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica

Bulevar Kralja Tvrtka I broj 34 Zenica

72000 Zenica

 

Sa naznakom:

„Prijava na Oglas

NE OTVARATI

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.