JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE IZVRŠNOG DIREKTORA ZA TEHNIČKE POSLOVE JKP “ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA” DD Z E N I C A

Broj: 122 – 2/18

Zenica, 09.10.2018.

Na osnovu, člana 12. Zakona o javnim preduzećima („Sl. novine F BiH“, broj: 08/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 64. Statuta JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica i Odluke Nadzornog odbora broj:   121 – 2/18 od 04.10.2018.godine, JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica, raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE IZVRŠNOG DIREKTORA ZA TEHNIČKE POSLOVE

JKP “ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA” DD

Z E N I C A   

I

Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje Izvršnog direktora za tehničke poslove “Zenicatrans- prevoz putnika” dd Zenica sa ponuđenim menadžerskim ugovorom na vremenski period od 4 (četiri) godine.

II

 Opis pozicije:

– učestvuje u radu Uprave;

– usklađuje tehnička rješenja s propisima;

 – rukovodi, organizuje, stručno usmjerava i kontrolište rad RJ Saobraćaj, RJ Autobuske stanice, RJ Održavanje i Službi zajedničkih poslova;

– učestvuje u izradi godišnjih i višegodišnjih planova, poslovanja i planova investicija Društva;

– koordinira funkciju saobraćaja i održavanja vozila;

– kordinira i unapređuje organizaciju i poslovanje RJ Saobraćaj, RJ Održavanje, RJ Autobuska stanica i službu kontrole;

– razmatra mjesečne i ostale periodične izvještaje o radu radnih jedinica;

– svakodnevno prikuplja izvještaje od rukovodioca radnih jedinica i daje potrebne informacije Direktoru Društva;

– prati i ocjenjuje koeficijent iskorištenostizaposlenika i transportnih kapaciteta, te daje prijedog za prijem/otpuštanje zaposlenika i nabavku novih transportnih kapaciteta,

– odobrava planove radnog vremena zaposlenika i odgovara za racionalnalnost i funkcionalnost,

– daje saglasnost za ugovaranje vanrednih prijevoza;

– prati zakonske propise, standarde i stručnu literaturu iz djelatnosti Društva i primjenjuje ih u praksi;

– učestvuje na stručnim savjetovanjima iz oblasti saobraćaja i održavanja vozila;

– prati nive koji utječu na poboljšanje tehničke ispravnosti voznog parka;

– odgovara za primjenu sprovođenja propisanih mjera ZNR i PPZ u radnim jedinicama;

– kooridinira rad oko izrade i usklađivanja poslovnih akata Društva;

– prati organizaciona, tehnička i tehnološka dostignuća u prijevozu putnika i rada autobuskih stanica;

– predlaže mrežu linija, red vožnje i njihove korekcije;

– utvrđuje broj i raspored prevoznih kapaciteta i radnika u prijevozu;

– utvrđuje normative rada, utroška goriva, maziva i drugih repromaterijala;

– predlaže tarifni sistem i cjenovnik;

– predlaže sistem naplate autobuskih karata;

– obavlja i druge poslove u skladu sa sposobnostima, zakonom i općim propisima Društva po nalogu direktora Društva.

III 

Kandidati su dužni ispunjavati sljedeće uvjete:Opći uslovi:

  1. da je državljanin BIH (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih BiH, ne starije od 3 mjeseca)
  2. da je stariji od 18 godina i mlađi od 70 godina na dan imenovanja (dokaz: kopija CIPS-ove lične karte),
  3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BIH u periodu od 3 godine prije objavljivanja ove upražnjenje pozicije (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane općinskog organa ili notara, ne starija od tri mjeseca),

4.da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava BIH (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane općinskog organa, ne starija od tri mjeseca),

5.da nije osuđivan za krivična djela i privredne prestupe pet godina od dana pravosnaznosti presude, iskljucujuci vrijeme zatvorske kazne i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (dokaz: odgovarajuća uvjerenja- uvjerenje o nekažnjavanju  i  uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka),

6.da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima  (dokaz: potpisana izjava ovjerena  od strane općinskog organa, ne starija od tri mjeseca),

7.da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti uprave Društva (dokaz: za tačke 5.i 7. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od tri mjeseca),

  Posebni uvjeti:

 1.da ima visoku stručnu spremu VII-VSS saobraćajnog smjera, odnosno visoko

  obrazovanje I ili II ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – koji se vrednuje sa najmanje 240

  ETCS bodova (dokaz: ovjerena kopija diplome),

  1. da ima najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva (dokaz: uvjerenje o radnom iskustvu),
  2. poželjno poznavanje engleskog jezika,
  3. poznavanje rada na računaru,
  4. da ima organizacijske sposobnosti i stručna znanja iz djelatnosti preduzeća i upućenost

  u sadržaj i način rada tijela upravljanja privrednih društava (provjerit će se putem intervjua).

IV

Kandidati su dužni poslati:

  1. Prijavu
  2. Kraću biografiju koja sadrži adresu i kontakt telefon
  3. Original dokumente ili ovjerene kopije dokumenata koji su dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta traženih konkursom.

Kandidati koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa, Nadzorni odbor će pozvati na intervju. Nadzorni odbor će izabrati one kandidate koji po menadžrskim znanjima i iskustvu najbolje odgovaraju za izvršenje operativnih i poslovnih potreba JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica.

Podnosioci prijave s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od isteka roka za podnošenje prijave, neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu izbora i imenovanja.

Javni konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana zadnjeg objavljivanja  u  “Službenim novinama Federacije BIH” i u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Rok za podnošenje prijava teče od dana objavljivanja konkursa u novinama koje poslednje objave ovaj javni konkurs.
Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučenom poštom na adesu :

JKP “Zenicatrans-prevoz putnika” dd Zenica

 Bulevar Kralja Tvrtka I broj 34 Zenica

s naznakom :

„Prijava na javni konkurs za izvršnog direktora za tehničke poslove“ 

NE OTVARATI

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Društvo nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.